ใบแสดงความประสงค์
สมัครเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ชื่อ :
นางสาวภัทร์ทิยา
ฉายา :
(สำหรับพระภิกษุ)
นามสกุล :
เกษสุภะ
อายุ :
18  ปี
สำเร็จการศึกษาวุฒิ/หรือกำลังศึกษาชั้น :
ม.6
จากสถานศึกษา :
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
ที่อยู่ปัจจุบัน :
84 หมู่ที่3 บ.ดอนดู่ ต.ทุ่งชมพู อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่
ตำบล :
ทุ่งชมพู
อำเภอ :
ภูเวียง
จังหวัด :
ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
40150
โทรศัพท์ :
0982392831
e-mail :
chompoopattiya2000@gmail.com
มีความประสงค์จะสมัครเรียนสาขาวิชา :
การสอนภาษาไทย

 

© สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
เริ่ม 16 มกราคม 2556, webmaster : nirandorn@mcu.ac.th