รายชื่อผู้ประสงค์สมัครเรียนหลักสูตรพุทธศาสตบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

  สาขาวิชา พระพุทธศาสนา

ลำดับที่ ชื่อ ฉายา/นามสกุล สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด เรียนสาขาวิชา
1พระพงษ์ศักดิ์ฐานิสโร / บัวพาโรงเรียนประภัสสรวิทยาเมืองขอนแก่นขอนแก่นพระพุทธศาสนา
2ส.ณ.เอกราช / นาแพงหมื่นโรงเรียนประภัสสรวิทยาเมืองขอนแก่นขอนแก่นพระพุทธศาสนา
3พระสหรัตน์อารยธมฺโม / จุลหนองใหญ่โรงเรียนประภัสสรวิทยาเมืองขอนแก่นขอนแก่นพระพุทธศาสนา
4ส.ณ.สุริยา / น้อยไทยโรงเรียนประภัสสรวิทยาเมืองขอนแก่นขอนแก่นพระพุทธศาสนา

  สาขาวิชา ปรัชญา

ลำดับที่ ชื่อ ฉายา/นามสกุล สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด เรียนสาขาวิชา

  สาขาวิชา การสอนภาษาไทย

ลำดับที่ ชื่อ ฉายา/นามสกุล สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด เรียนสาขาวิชา
1นางสาวอัศราภรณ์ / ชาติมนตรีโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมภูเวียงขอนแก่นการสอนภาษาไทย
2วรชิต / เอกวงสาโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาท่าคันโทกาฬสินธ์ุการสอนภาษาไทย
3ลลิตา / ป้องเศษฝั่งแดงวิทยาสรรค์นากลางหนองบัวลำภูการสอนภาษาไทย
4พชรพร- / โฮเมโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์นากลางหนองบัวลำภูการสอนภาษาไทย
5กันตินันท์ / เอี่ยมพิกุลทรัพย์กศน.ยางตลาดกาฬสินธุ์การสอนภาษาไทย
6นางสาวพิมพ์ลักษณ์ / ขาวภาเมืองพลพิทยาคมหนองสองห้องขอนแก่นการสอนภาษาไทย
7บุษยา / ฐานะโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษกอุบลรัตน์ขอนแก่นการสอนภาษาไทย
8นพรัตน์ / สมลือแสนขามแก่นนครเขาสวนกวางขอนแก่นการสอนภาษาไทย
9นายสิทธิพล / อุปถัมภ์โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมอ.ภูเวียงจ. ขอนแก่น การสอนภาษาไทย
10น.ส.ณัฐริกา- / สนิพันธ์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมภูเวียงขอนแก่นการสอนภาษาไทย
11นางสาวชัชฎาภรณ์- / พลหาญกัลยาณวัตรการสอนภาษาไทย
12นางสาวชัชฎาภรณ์- / พลหาญกัลยาณวัตรบ้านฝางขอนแก่นการสอนภาษาไทย
13จันทวรรณ / สังคะพันธ์เขาสวนกวางวิทยานุกูลเขาสวนกวางขอนแก่นการสอนภาษาไทย
14นายอรรคเดช / อรรคเสริญโรงเรียนมืองพลพิทยาคมพลขอนแก่นการสอนภาษาไทย
15ณัฐฐิวัฒน์ฉลาดคิด / ฉลาดคิดโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมภูเวียงขอนแก่นการสอนภาษาไทย
16ณัฐฐิวัฒน์ฉลาดคิด / ฉลาดคิดโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมภูเวียงขอนแก่นการสอนภาษาไทย
17พชรพร- / โฮเมโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์นากลางหนองบัวลำภูการสอนภาษาไทย
18นายวราวุธ / สามาโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมภูเวียงขอนแก่นการสอนภาษาไทย
19จีรพัฒน์- / ลาดบุรมย์หนองนาคำวิทยาคมหนองนาคำขอนแก่นการสอนภาษาไทย
20ส.ณ.นพรุจ / สอนรัมย์โรงเรียนประภัสสรวิทยาเมืองขอนแก่นขอนแก่นการสอนภาษาไทย
21นางสาวภัทรียา / ผลไธสงโรงเรียนชุมพวงศึกษาเมืองยางนครราชสีมาการสอนภาษาไทย
22ฉวีวรรณ / ตาลโกนกุลรร.บ้านดุงวิทยาบ้านดุงอุดรธานีการสอนภาษาไทย
23ณัฐริกา- / เสาเวียงบ้านดุงวิทยาบ้านดุงอุดรธานีการสอนภาษาไทย
24ณัฐธิกา- / ทาเสนาะโรงเรียนบ้านดุงวิทยาบ้านดุงอุดรธานีการสอนภาษาไทย
25นางสาวนิพาพรรณ / ขวัญแก้วโรงเรียนศรีสงครามวิทยาอ.วังสะพุงจ.เลยการสอนภาษาไทย
26ส.ณ.เกริกชัย / คลังกระโทกโรงเรียนประภัสสรวิทยาเมืองขอนแก่นขอนแก่นการสอนภาษาไทย
27วิสุดา / ตาแสงโรงรียนภูเวียงวิทยาคมภูเวียงขอนแก่นการสอนภาษาไทย
28นางสาวอนุสรา / เถื่อนบัวระบัติโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่นเมืองขอนแก่นขอนแก่นการสอนภาษาไทย
29นางสาว กรรณิการ์ / โยธาวันโรงเรียนบ้านไผ่อ.บ้านไผ่ขอนแก่นการสอนภาษาไทย
30นางสาว กรรณิการ์ / โยธาวันโรงเรียนบ้านไผ่บ้านไผ่ขอนแก่นการสอนภาษาไทย
31วิสันต์ / ดวงเพ็งมาตรโรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมโกสุมพิสัยมหาสารคามการสอนภาษาไทย
32นางสาว กัญญาณี / แก้วคำสอนโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมเมืองขอนแก่นการสอนภาษาไทย
33กันธิกา / ทินพาม่วงหวานพัฒนศึกษาน้ำพองขอนแก่นการสอนภาษาไทย
34นันธิญา / จันทร์อ่อนกัลยาณวัตรเมืองขอนแก่นการสอนภาษาไทย
35ธิติยา / จันทะวงค์โรงเรียนกัลยาณวัตรเมืองขอนแก่นการสอนภาษาไทย
36จริญญา / ภูระพัฒน์โรงเรียนกัลยาณวัตรเมืองขอนแก่นการสอนภาษาไทย

  สาขาวิชา สังคมศึกษา

ลำดับที่ ชื่อ ฉายา/นามสกุล สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด เรียนสาขาวิชา
1ธราดล- / หนูพวกโรงเรียนบัวแก้วพิทยาคมอุบลรัตน์ขอนแก่นสังคมศึกษา
2ธราดล- / หนูพวกโรงเรียนบัวแก้วพิทยาคมอุบลรัตน์ขอนแก่นสังคมศึกษา
3นายนิกร / พรมวงษ์โรงเรีสุมเส้าพิทยาคารเพ็ญอุดรธานีสังคมศึกษา
4ฐานิต- / บุพผาพิลาโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมวังสามหมออุดรธานีสังคมศึกษา
5ฐานิต- / บุพผาพิลาโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมวังสามหมออุดรธานีสังคมศึกษา
6นางสาวหนึ่งฤทัย- / ยอดบุรีโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมแวงน้อยจ.ขอนแก่นสังคมศึกษา
7นางสาวหนึ่งฤทัย ยอดบุรี / ยอดบุรีโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมแวงน้อยขอนแก่นสังคมศึกษา
8ส.ณ.เกรียงไกร / นะวะศรีโรงเรียนประภัสสรวิทยาเมืองขอนแก่นขอนแก่นสังคมศึกษา
9สิทธิพล- / ปุราทะกาโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคมประทายนครราชสีมาสังคมศึกษา
10อุษา / หาญโงนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมพลขอนแก่นสังคมศึกษา
11อุษา / หาญโงนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมพลขอนแก่นสังคมศึกษา
12สุทธิรัตน์ / นามสาโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมพลขอนแก่น สังคมศึกษา
13อุษา / หาญโงนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมพลขอนแก่นสังคมศึกษา
14สุทธิรัตน์ / นามสาโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมพลขอนแก่น สังคมศึกษา
15นายทนงศํกดิ์ / วงษ์จันทร์โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกุดชุมยโสธรสังคมศึกษา
16นายกฤษณะ / บุญชำนาญโรงเรียนบ้านดุงวิทยาบ้านดุงอุดรธานีสังคมศึกษา
17ปิยะรัตน์- / หงษาโรงเรียนบ้านดุงวิทยาบ้านดุงอุดรธานีสังคมศึกษา
18นาย ดนุพล / ชัยหานิตย์โรงเรียนพุธเกษมวิทยาลัยน้ำพองขอนแก่นสังคมศึกษา
19นาย ดนุพล / ชัยหานิตย์โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัยน้ำพองขอนแก่นสังคมศึกษา
20น.ส ณัฐติญา / ดวงโพธิ์พิมพ์โรงเรียนบรบือวิทยาคารบรบือมหาสารคามสังคมศึกษา
21สิทธิพล- / ปุราทะกาโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคมประทายนครราชสีมาสังคมศึกษา
22นานนิกร / พรมวงษ์โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารเพ็ญอุดรธานีสังคมศึกษา
23นานนิกร / พรมวงษ์โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารเพ็ญอุดรธานีสังคมศึกษา
24นานนิกร / พรมวงษ์โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารเพ็ญอุดรธานีสังคมศึกษา
25นานนิกร / พรมวงษ์โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารเพ็ญอุดรธานีสังคมศึกษา
26นายนิกร / พรมวงษ์โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารเพ็ญอุดรธานีสังคมศึกษา
27นานนิกร / พรมวงษ์โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารเพ็ญอุดรธานีสังคมศึกษา
28เนติะ / สังคมศึกษา
29เนติพงษ์ / ภูมิปประเสริฐน้ำพองศึกษาสังคมศึกษา
30เนติพงษ์ / ภูมิปประเสริฐน้ำพองศึกษาน้ำพองขอนแก่นสังคมศึกษา
31อาทิตย์ / แสวงผลบ้านดุงวิทยาบ้านดุงอุดรธานีสังคมศึกษา
32ปิยะภรณ์ / สุวรรณรอดบ้านดุงวิทยาบ้านดุง อุดรธานีสังคมศึกษา

  สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

ลำดับที่ ชื่อ ฉายา/นามสกุล สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด เรียนสาขาวิชา
1นาย อัครเดช / พันชารีวัดจองคำอาจสามารถร้อยเอ็ดภาษาอังกฤษ
2นาย ชัชวาล / กิจถาวรโรงเรียนวัดประชานิมิตรอ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา ภาษาอังกฤษ
3น.ส.ณัฐริกา- / สนิพันธ์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมภูเวียงขอนแก่นภาษาอังกฤษ
4น.ส.พรพิมล / สมท้าวโรงเรียนเทศบาลวัดกลางซำสูงขอนแก่นภาษาอังกฤษ
5น.ส.พรพิมล / สมท้าวโรงเรียนเทศบาลวัดกลางซำสูงขอนแก่นภาษาอังกฤษ
6อารียา / สังข์กลางโรงเรียนโนนสูงศรีธานีโนนสูงนครราชสีมาภาษาอังกฤษ
7อารียา / สังข์กลางโรงเรียนโนนสูงศรีธานีโนนสูงนครราชสีมาภาษาอังกฤษ
8ส.ณ.อุจจอล / บารัวโรงเรียนประภัสสรวิทยาเมืองขอนแก่นขอนแก่นภาษาอังกฤษ
9ส.ณ.ซาจิบ / บารัวโรงเรียนประภัสสรวิทยาเมืองขอนแก่นขอนแก่นภาษาอังกฤษ
10ส.ณ.ซูจอล / บารัวโรงเรียนประภัสสรวิทยาเมืองขอนแก่นขอนแก่นภาษาอังกฤษ
11ส.ณ.อนิค / บารัวโรงเรียนประภัสสรวิทยาเมืองขอนแก่นขอนแก่นภาษาอังกฤษ
12ส.ณ.มีตอล / บารัวโรงเรียนประภัสสรวิทยาเมืองขอนแก่นขอนแก่นภาษาอังกฤษ
13ชลดา / โสมะมีโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์พลับพลาชัยบุรีรัมย์ภาษาอังกฤษ
14ลิขิตปริปุณโณ / เลี่ยมเพ็ชรรัตน์วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นเมืองขอนแก่นภาษาอังกฤษ
15ลิขิตปริปุณโณ / เลี่ยมเพ็ชรรัตน์วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นเมืองขอนแก่นภาษาอังกฤษ
16นางสาวประภาศิริ / กันไชยโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารศรีบุญเรืองหนองบัวลำภูภาษาอังกฤษ
17ฉวีวรรณ / ตาลโกนกุลรร.บ้านดุงวิทยาบ้านดุงอุดรธานีภาษาอังกฤษ
18ธนสิน / ศรีสถานโรงเรียนบ้านไผ่ ข.ก.5บ้านไผ่ขอนแก่นภาษาอังกฤษ
19นายศุภสิทธิ์- / อรัญสารวัดกลางจังหวัดกาฬสินธุ์เมืองมหาสารคามภาษาอังกฤษ
20ณัลทริทธ์ / พลรักษาวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่บัวใหญ่นครราชสีมาภาษาอังกฤษ
21สามเณร อนศักดิ์ / สมคำพี่วัดหนองเเวงวิทยาเมืองขอนเเก่งภาษาอังกฤษ
22ส.ณ. อนุศักดิ์ / สำคำพี่วัดหนองเเวงวิทยาเมืองขอนเเก่นภาษาอังกฤษ
23ปริญญา / เตวิชาวัดหนองแวงวิทยาเมืองขอนแก่นภาษาอังกฤษ
24ส.ณ.ปริญญา / เตวิชาวัดหนองแวงวิทยาเมืองขอนแก่นภาษาอังกฤษ
25สามเณร อนุศักดิ์ / สมคำพี่วัดหนองเเวงวิทยาเมืองขอนเเก่งภาษาอังกฤษ
26ส.ณ.ปิอาล / บารัวโรงเรียนประภัสสรวิทยาเมืองขอนแก่นขอนแก่นภาษาอังกฤษ
27ณัฐชา / ศิลาเงินมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือซำสูงขอนแก่นภาษาอังกฤษ
28นางสาว มัณฑณา / สมภารโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กระนวนขอนแก่นภาษาอังกฤษ

  สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การปกครอง)

ลำดับที่ ชื่อ ฉายา/นามสกุล สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด เรียนสาขาวิชา
1นาย ยุทธนา / ศรีเชียงสาโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมน้ำพองขอนเเก่นรัฐศาสตร์ (การปกครอง)
2สิบเอกพงศธร / นครศรีวิทยาลัยเทคโนโลยี เอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนลเมืองขอนแก่นรัฐศาสตร์ (การปกครอง)
3ส.ณ.สุภชัย / มะวันโรงเรียนประภัสสรวิทยาเมืองขอนแก่นรัฐศาสตร์ (การปกครอง)
4ส.ณ.จิณณวัตร / ลิมีประภัสสรวิทยาเมืองขอนแก่นรัฐศาสตร์ (การปกครอง)
5สามเณรสถิตย์ / คำดอนหันโรงเรียนสารคุณวิทยาศรีบุญเรืองหนองบัวลำภูรัฐศาสตร์ (การปกครอง)
6นายสุภกิจ / พลยางนอกโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมน้ำพองขอนเเก่นรัฐศาสตร์ (การปกครอง)
7ชญานินทร์- / ทองเอมวิทยาลัยเทคนิคนครราชสรมาเทพารักษ์นครราชสีมารัฐศาสตร์ (การปกครอง)
8นายชญานินทร์- / ทองเอมวิทยาลัยเทคนิคนครราชสรมาเทพารักษ์นครราชสีมารัฐศาสตร์ (การปกครอง)
9ส.ณ.ฤทธิพงษ์ / วงสงค์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33เมืองขอนแก่นขอนแก่นรัฐศาสตร์ (การปกครอง)
10พชร- / พิมพ์ศรีโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลเมืองอุดรธานีรัฐศาสตร์ (การปกครอง)
11ส.ณ.ปริญญา / เตวิชาวัดหนองแวงวิทยาเมืองขอนแก่นรัฐศาสตร์ (การปกครอง)
12ส.ณ. อนุศักดิ์ / สมคำพี่วัดหนองเเวงวิทยาเมืองขอนเเก่นรัฐศาสตร์ (การปกครอง)
13นางสาว สุภาพร / พรนิคมโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาบ้านแท่นชัยภูมิรัฐศาสตร์ (การปกครอง)

< คลิกที่ชื่อผู้สมัคร เพื่อดูรายละเอียดการสมัคร >
"เนื่องจากก่อนหน้านี้ เว็บไซต์ของ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น ติดไวรัส ทำให้ข้อมูลทั้งหมดสูญหาย จึงขอรบกวนให้ผู้สมัคร ที่เคยสมัครไว้แล้ว กรุณากรอกข้อมูลการสมัครใหม่อีกครั้ง"

*** หลังจากกรอกใบแสดงความประสงค์สมัครเรียนเรียบร้อยแล้วสามารถชำระเงินค่าสมัครจำนวน 300 บาท โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี

  ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

  ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี
ธหารไทย แฟรี่พลาซ่าขอนแก่น 464-2-17016-3

แล้วให้ส่งภาพสำเนาใบโอนเงิน (ถ่ายหรือแสกน) พร้อมรายละเอียดการสมัครของท่าน แจ้งการชำระค่าสมัครทางแบบฟอร์มนี้ >>คลิกที่นี่

*** สอบถามรายละเอียด ขั้นตอนปฏิบัติหลังสมัครแล้ว ที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-7111673 คุณรพีพร มณีวรรณ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและวัดผล

 

© สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
ปรับปรุงล่าสุด 20 มีนาคม 2557, e-mail : mcukk@hotmail.com