รายชื่อผู้ประสงค์สมัครเรียนหลักสูตรพุทธศาสตบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

  สาขาวิชา พระพุทธศาสนา

ลำดับที่ ชื่อ ฉายา/นามสกุล สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด เรียนสาขาวิชา
1พระมหาสุทัศน์ฐิตปญฺโญ / บัวหอมโรงเรียนห้องแซงวิทยาคมเลิงนกทายโสธรพระพุทธศาสนา

  สาขาวิชา ปรัชญา

ลำดับที่ ชื่อ ฉายา/นามสกุล สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด เรียนสาขาวิชา
1สามเณรสันติ / เวียงจจันทร์โรงเรียนประภัสสรวิทยาน้ำพองขอนเเก่นปรัชญา
2นายอภิพงศ์ / อันทะวงศ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นเมืองขอนแก่นปรัชญา
3สามเณรสหรัฐ / มะลิวันประภัสสรวิทยาเมืองขอนแก่นปรัชญา
4นางสาวศิโรรัตน์ / ศรีพุทธาโรงเรียนบ้านไผ่บ้านไผ่ขอนแก่นปรัชญา
5กิ่งสวรรค์- / จันทะลุนโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยาเมืองขอนแก่นปรัชญา

  สาขาวิชา การสอนภาษาไทย

ลำดับที่ ชื่อ ฉายา/นามสกุล สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด เรียนสาขาวิชา
1ปัญญา / คล้ายเดชเมืองขอนแก่นการสอนภาษาไทย
2นายทวีวุฒิ / สีดาวัตรร.ร.มัธยมวัดกลางโกสุมโกสุมพิสัยมหาสารคามการสอนภาษาไทย
3นภากิตฺติปาโล / พาลีศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืเมืองหนองบัวลำภูการสอนภาษาไทย

  สาขาวิชา สังคมศึกษา

ลำดับที่ ชื่อ ฉายา/นามสกุล สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด เรียนสาขาวิชา
1ส.ณ.เริงชัย- / วรสิทธิ์ร.ร.วิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยาเมืองขอนแก่นสังคมศึกษา
2นายธนพล / พันฤทธิ์วังไม้แดงพิทยาคมประทายนครราชสีมาสังคมศึกษา
3นายณัฐศักดิ์- / ไทธะนีโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคมประทายนครราชสีมาสังคมศึกษา
4ปรัชญา / ศรีรักษาน้ำพองศึกษาน้ำพองขอนแก่นสังคมศึกษา
5สามเณร จิรวัฒน์ / ผิวดำโรงวัดศรีสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองหนองบัวลำภูสังคมศึกษา

  สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

ลำดับที่ ชื่อ ฉายา/นามสกุล สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด เรียนสาขาวิชา
1ณัฐศักดิ์ / ไทธะนีวังไม้แดงพิทยาคมประทายนครราชสีมาภาษาอังกฤษ
2ส.ณ.เริงชัย / วรสิทธิ์ร.ร.วิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยาในเมืองขอนแก่นภาษาอังกฤษ
3นางสาว ปวีณา / ผลภิญโญโรงเรียนสระพังวิทยาคมบ้านแท่นชัยภูมิภาษาอังกฤษ
4ธนากร / น้อยเมล์เทศบาลวัดกลางพระยืนขอนแก่นภาษาอังกฤษ
5นาย พงษ์พัฒน์ / แก้วแสนชัยโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมโนนสังหนองบัวลำภูภาษาอังกฤษ
6ธนากร- / น้อยเมล์เทศบาลวัดกลางพระยืนขอนแก่นภาษาอังกฤษ
7ส.ณ ชัชวาล / สงด้วงโรงเรียนกู่แก้ววิทยากู่แก้วอุดรธานีภาษาอังกฤษ
8น.ส.บุณฑริกา / เพชรเมืองโรงเรียนอำนาจเจริญเสนางคนิคมอำนาจเจริญภาษาอังกฤษ
9สามเณรอัษฎาวุธ / พิมพ์สังข์ก.ศ.น วัดสามพระยาบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครภาษาอังกฤษ
10น.ส.ศิรัญญา / จันทรเสนารร.อุดรพัฒนาการเมืองอุดรธานีภาษาอังกฤษ
11นางสาวปนัดดา / หาเเก้วโรงเรียนฝั่งเเดงวิทยาสรรค์นากลางหนองบัวลำภูภาษาอังกฤษ
12นางสาวศิโรรัตน์ / ศรีพุทธาโรงเรียนบ้านไผ่บ้านไผ่ขอนแก่นภาษาอังกฤษ
13นางสาวญานิกา / นามวันโรงเรียนบ้านไผ่บ้านไผ่ขอนแก่นภาษาอังกฤษ
14นางสาวศิโรรัตน์ ศรีพุทธา / ศรีพุทธาโรงเรียนบ้านไผ่บ้านไผ่ขอนแก่นภาษาอังกฤษ
15วรรณภา / ภูมิเพ็งโรงเรียนบ้านดุงวิทยาบ้านดุงอุดรธานีภาษาอังกฤษ
16นางสาวฉันทนา / ลีทองดีโรงเรียนบ้านดุงวิทยาบ้านดุงอุดรธานีภาษาอังกฤษ
17วรรณภา / ภูมิเพ็งโรงเรียนบ้านดุงวิทยาบ้านดุงอุดรธานีภาษาอังกฤษ
18นางสาวปนัดดา / หาเเก้วโรงเรียนฝั่งเเดงวิทยาสรรค์นากลางหนองบัวลำภูภาษาอังกฤษ
19นางสาวธารวิมล / เฉลียวดีโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์นากลางหนองบัวลำภูภาษาอังกฤษ
20นางสาวจิรนันท์ / นามมาโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์นากลางหนองบัวลำภูภาษาอังกฤษ
21นางสาว?เอกนรี? / วรรณสุด่านม่วงคำพิทยาคมโคกศรีสุพรรณ สกลนครภาษาอังกฤษ
22นางสาว?เอกนรี? / วรรณสุด่านม่วงคำพิทยาคมโคกศรีสุพรรณ สกลนครภาษาอังกฤษ
23นางสาว?เอกนรี? / วรรณสุด่านม่วงคำพิทยาคมโคกศรีสุพรรณ สกลนครภาษาอังกฤษ
24นางสาว?เอกนรี? / วรรณสุด่านม่วงคำพิทยาคมโคกศรีสุพรรณ สกลนครภาษาอังกฤษ
25นางสาวนิภารัตน์- / วรรณขันธ์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมน้ำโสมอุดรธานีภาษาอังกฤษ
26นางสาวนิภารัตน์- / วรรณขันธ์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมน้ำโสมอุดรธานีภาษาอังกฤษ
27นางสาวนิภารัตน์- / วรรณขันธ์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมน้ำโสมอุดรธานีภาษาอังกฤษ
28นางสาวนิภารัตน์- / วรรณขันธ์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมน้ำโสมอุดรธานีภาษาอังกฤษ
29นายพิบูลย์ / เตินเตือนโรงเรียนกัลยาณวัตรน้ำพองขอนแก่นภาษาอังกฤษ
30จิราวรรณ / นาคบุรีโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์สุวรรณคูหาหนองบัวลำภูภาษาอังกฤษ
31นางสาว วราพร / เหล่าอันโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคมประทายนครราชสีมาภาษาอังกฤษ
32นางสาว อนุศรา / พลดงนอกโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคมประทายนครราชสีมาภาษาอังกฤษ
33กุลปริยา - / โอบโคกสูงโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์โนนสะอาด อุดรธานีภาษาอังกฤษ
34กุลปริยา - / โอบโคกสูงโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์โนนสะอาด อุดรธานีภาษาอังกฤษ
35ธนาธิป / ตาแหวนโรงเรียนจระเข้วิทยายนหนองเรือขอนแก่นภาษาอังกฤษ
36นางสาวภัทร์ทิยา / เกษสุภะโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมภูเวียงขอนแก่นภาษาอังกฤษ
37นางสาวปนัดดา / หาแก้วโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์นากลางหนองบัวลำภูภาษาอังกฤษ
38นางสาว อทิตยา / ผ่องใสศรีโรงเรียนโพนงามศึกษาอากาศอำนวยสกลนครภาษาอังกฤษ
39นางสาวจิรนันท์ / นามมาโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์นากลางหนองบัวลำภูภาษาอังกฤษ
40น.ส. นิภาพร / โมกสุวรรณโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารโนนสังหนองบัวลำภูภาษาอังกฤษ
41นางสาวสุนันทรา / หอมทรัพย์โรงเรียนโนนเมือวิทยาคาร อ.โนนสังจ.หนองบัวลำภูภาษาอังกฤษ

  สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การปกครอง)

ลำดับที่ ชื่อ ฉายา/นามสกุล สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด เรียนสาขาวิชา
1นายสมบูรณ์ / ราชบุตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจอมพระสุรินทร์รัฐศาสตร์ (การปกครอง)

< คลิกที่ชื่อผู้สมัคร เพื่อดูรายละเอียดการสมัคร >
"เนื่องจากก่อนหน้านี้ เว็บไซต์ของ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น ติดไวรัส ทำให้ข้อมูลทั้งหมดสูญหาย จึงขอรบกวนให้ผู้สมัคร ที่เคยสมัครไว้แล้ว กรุณากรอกข้อมูลการสมัครใหม่อีกครั้ง"

*** หลังจากกรอกใบแสดงความประสงค์สมัครเรียนเรียบร้อยแล้วสามารถชำระเงินค่าสมัครจำนวน 300 บาท โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี

  ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

  ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี
ธหารไทย แฟรี่พลาซ่าขอนแก่น 464-2-17016-3

แล้วให้ส่งภาพสำเนาใบโอนเงิน (ถ่ายหรือแสกน) พร้อมรายละเอียดการสมัครของท่าน แจ้งการชำระค่าสมัครทางแบบฟอร์มนี้ >>คลิกที่นี่

*** สอบถามรายละเอียด ขั้นตอนปฏิบัติหลังสมัครแล้ว ที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-7111673 คุณรพีพร มณีวรรณ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและวัดผล

 

© สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
ปรับปรุงล่าสุด 20 มีนาคม 2557, e-mail : mcukk@hotmail.com