รายชื่อผู้ประสงค์สมัครเรียนหลักสูตรพุทธศาสตบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

  สาขาวิชา พระพุทธศาสนา

ลำดับที่ ชื่อ ฉายา/นามสกุล สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ

  สาขาวิชา ปรัชญา

ลำดับที่ ชื่อ ฉายา/นามสกุล สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
1นายสมบูรณ์ / ราชบุตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจอมพระสุรินทร์ภาคสมทบ

  สาขาวิชา การสอนภาษาไทย

ลำดับที่ ชื่อ ฉายา/นามสกุล สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
1ณัฐศักดิ์ / ไทธะนีวังไม้แดงพิทยาคมประทายนครราชสีมาภาคปกติ
2ส.ณ.เริงชัย / วรสิทธิ์ร.ร.วิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยาในเมืองขอนแก่นภาคปกติ
3นางสาว ปวีณา / ผลภิญโญโรงเรียนสระพังวิทยาคมบ้านแท่นชัยภูมิภาคปกติ
4ธนากร / น้อยเมล์เทศบาลวัดกลางพระยืนขอนแก่นภาคปกติ
5นาย พงษ์พัฒน์ / แก้วแสนชัยโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมโนนสังหนองบัวลำภูภาคปกติ
6ธนากร- / น้อยเมล์เทศบาลวัดกลางพระยืนขอนแก่นภาคปกติ
7ส.ณ ชัชวาล / สงด้วงโรงเรียนกู่แก้ววิทยากู่แก้วอุดรธานีภาคปกติ
8น.ส.บุณฑริกา / เพชรเมืองโรงเรียนอำนาจเจริญเสนางคนิคมอำนาจเจริญภาคปกติ
9สามเณรอัษฎาวุธ / พิมพ์สังข์ก.ศ.น วัดสามพระยาบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครภาคปกติ
10น.ส.ศิรัญญา / จันทรเสนารร.อุดรพัฒนาการเมืองอุดรธานีภาคปกติ
11นางสาวปนัดดา / หาเเก้วโรงเรียนฝั่งเเดงวิทยาสรรค์นากลางหนองบัวลำภูภาคปกติ
12นางสาวศิโรรัตน์ / ศรีพุทธาโรงเรียนบ้านไผ่บ้านไผ่ขอนแก่นภาคปกติ
13นางสาวญานิกา / นามวันโรงเรียนบ้านไผ่บ้านไผ่ขอนแก่นภาคปกติ
14นางสาวศิโรรัตน์ ศรีพุทธา / ศรีพุทธาโรงเรียนบ้านไผ่บ้านไผ่ขอนแก่นภาคปกติ
15วรรณภา / ภูมิเพ็งโรงเรียนบ้านดุงวิทยาบ้านดุงอุดรธานีภาคปกติ
16นางสาวฉันทนา / ลีทองดีโรงเรียนบ้านดุงวิทยาบ้านดุงอุดรธานีภาคปกติ
17วรรณภา / ภูมิเพ็งโรงเรียนบ้านดุงวิทยาบ้านดุงอุดรธานีภาคปกติ
18นางสาวปนัดดา / หาเเก้วโรงเรียนฝั่งเเดงวิทยาสรรค์นากลางหนองบัวลำภูภาคปกติ
19นางสาวธารวิมล / เฉลียวดีโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์นากลางหนองบัวลำภูภาคปกติ
20นางสาวจิรนันท์ / นามมาโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์นากลางหนองบัวลำภูภาคปกติ
21นางสาว?เอกนรี? / วรรณสุด่านม่วงคำพิทยาคมโคกศรีสุพรรณ สกลนครภาคปกติ
22นางสาว?เอกนรี? / วรรณสุด่านม่วงคำพิทยาคมโคกศรีสุพรรณ สกลนครภาคปกติ
23นางสาว?เอกนรี? / วรรณสุด่านม่วงคำพิทยาคมโคกศรีสุพรรณ สกลนครภาคปกติ
24นางสาว?เอกนรี? / วรรณสุด่านม่วงคำพิทยาคมโคกศรีสุพรรณ สกลนครภาคปกติ
25นางสาวนิภารัตน์- / วรรณขันธ์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมน้ำโสมอุดรธานีภาคปกติ
26นางสาวนิภารัตน์- / วรรณขันธ์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมน้ำโสมอุดรธานีภาคปกติ
27นางสาวนิภารัตน์- / วรรณขันธ์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมน้ำโสมอุดรธานีภาคปกติ
28นางสาวนิภารัตน์- / วรรณขันธ์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมน้ำโสมอุดรธานีภาคปกติ
29นายพิบูลย์ / เตินเตือนโรงเรียนกัลยาณวัตรน้ำพองขอนแก่นภาคปกติ
30จิราวรรณ / นาคบุรีโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์สุวรรณคูหาหนองบัวลำภูภาคปกติ
31นางสาว วราพร / เหล่าอันโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคมประทายนครราชสีมาภาคปกติ
32นางสาว อนุศรา / พลดงนอกโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคมประทายนครราชสีมาภาคปกติ
33กุลปริยา - / โอบโคกสูงโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์โนนสะอาด อุดรธานีภาคปกติ
34กุลปริยา - / โอบโคกสูงโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์โนนสะอาด อุดรธานีภาคปกติ
35ธนาธิป / ตาแหวนโรงเรียนจระเข้วิทยายนหนองเรือขอนแก่นภาคปกติ
36นางสาวภัทร์ทิยา / เกษสุภะโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมภูเวียงขอนแก่นภาคปกติ
37นางสาวปนัดดา / หาแก้วโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์นากลางหนองบัวลำภูภาคปกติ
38นางสาว อทิตยา / ผ่องใสศรีโรงเรียนโพนงามศึกษาอากาศอำนวยสกลนครภาคปกติ
39นางสาวจิรนันท์ / นามมาโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์นากลางหนองบัวลำภูภาคปกติ
40น.ส. นิภาพร / โมกสุวรรณโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารโนนสังหนองบัวลำภูภาคปกติ
41นางสาวสุนันทรา / หอมทรัพย์โรงเรียนโนนเมือวิทยาคาร อ.โนนสังจ.หนองบัวลำภูภาคปกติ

  สาขาวิชา สังคมศึกษา

ลำดับที่ ชื่อ ฉายา/นามสกุล สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
1สามเณรสุรเขษฐ์ / ทิบคูนอกโรงเรียนประภัสสรวิทยาเมืองขอนแก่นขอนแก่นภาคปกติ
2นายชานนท์- / อรัญสารสำนักเรียนวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหารกมลาไสยกาฬสินธุ์ภาคปกติ
3ณรงค์ฤทธิ์ / คำสมัยโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคมประทายนครราชสีมาภาคปกติ
4นายปรเมษฐ์ / ทองโคตรโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคมประทายนครราชสีมาภาคปกติ
5อนุชา / คำษาวงค์วังไม้แดงพิทยาคมประทายนครราชสีมาภาคปกติ
6นายอนุชา / คำษาวงศ์โรงเรียนวังไมแดงพิทยาคมประทายนครราชสีมาภาคปกติ
7ศุภลักษณ์- / อาสนาจันทร์โรงเรียนบ้านดุงวิทยาบ้านดุงอุดรธานีภาคปกติ
8ส.ณ ชัชวาล / สงด้วงโรงเรียนกู่แก้ววิทยากู่แก้วอุดรธานีภาคปกติ
9นางสาวกันติชา / โพธิ์ใต้โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนน้ำพองขอนแก่นภาคปกติ
10นางสาวกันติชา- / โพธิ์ใต้โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนน้ำพองขอนแก่นภาคปกติ
11นางสาว ศิริรัตน์ / จำนงศิลป์โรงเรียนพลพลขอนแก่นภาคปกติ
12ส.ณ.ธนพล / เงินถาวรโรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยาเมืองขอนแก่นภาคปกติ
13นางสาวขวัญใจ / ยอดตาโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์นากลางหนองบัวลำภูภาคปกติ
14นางสาวขวัญใจ / ยอดตาร.ร.ฝั่งแดงวิทยาสรรค์นากลางหนองบัวลำภูภาคปกติ
15อรัญญา / สังสูงเนินขามแก่นนครเมืองขอนแก่นภาคปกติ
16สามเณรราเมศวร์ / พูลแก้วพระปริยัติธรรมวัดบ้านโนนคูณโนนคูณศรีสะเกษภาคปกติ
17นาย? เจษฎา / ไชยวงศ์คตด่านม่วงคำพิทยาคมโคกศรีสุพรรณ สกลนครภาคปกติ
18พรรณิกา / สมภารโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์นากลางหนองบัวลำภูภาคปกติ
19นางสาวไอรดา- / เคยชินโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินเมืองยางนครราชสีมาภาคปกติ
20นางสาวไอรดา- / เคยชินโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาเมืองยางนครราชสีมาภาคปกติ
21สุพัชญา / สมีแจ้งโรงเรียนบ้านไผ่บ้านไผ่ขอนแก่นภาคปกติ
22จิราภรณ์ / สุนนท์โรงเรียนบ้านไผ่บ้านไผ่ขอนแก่นภาคปกติ
23เกศวดี / สรรพลาภังขามแก่นนครเมืองขอนแก่นภาคปกติ
24วิษณุ- / พลเสนาโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมชื่นชมมหาสารคามภาคปกติ
25เสริมเกียรติ / จันทะวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองหนองบัวลำภูภาคปกติ
26สามเณรศรายุทธ / จงเทพพระปริยัติธรรม วัดศรีนครารามกุมภวาปีอุดรธานีภาคปกติ
27น.ส.กชกร / พรมสาเทศน์โรงเรียนหนองเรือวิทยาหนองเรือขอนแก่นภาคปกติ

  สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

ลำดับที่ ชื่อ ฉายา/นามสกุล สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
1อินทุอร / วรวงษ์วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์เมืองหนองบัวลำภูภาคปกติ
2ส.ณ.เริงชัย- / วรสิทธิ์ร.ร.วิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยาเมืองขอนแก่นภาคปกติ
3สามเณรตะวัน / จันจรูญโรงเรียนประภัสสรวิทยาเมืองขอนแก่นขอนแก่นภาคปกติ
4พิรุณอาภัสสโร / ตินานพโรงเรียนตานีวิทยาปราสาทสุรินทร์ภาคปกติ
5นาย พงษ์พัฒน์ / แก้วแสนชัยโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมโนนสังหนองบัวลำภูภาคปกติ
6ชลธิชา / โพธิ์ศรีโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์น้ำพองขอนแก่นภาคสมทบ
7น.ส.รุ่งมณี / ฤกษ์จารุทัศน์โรงเรียนบางบัวทองเมืองขอนแก่นขอนแก่นภาคสมทบ

  สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ ฉายา/นามสกุล สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
1ส.ณ.เริงชัย- / วรสิทธิ์ร.ร.วิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยาเมืองขอนแก่นภาคปกติ
2นายธนพล / พันฤทธิ์วังไม้แดงพิทยาคมประทายนครราชสีมาภาคปกติ
3นายสมบูรณ์ / ราชบุตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจอมพระสุรินทร์ภาคสมทบ
4นายณัฐศักดิ์- / ไทธะนีโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคมประทายนครราชสีมาภาคปกติ
5ปรัชญา / ศรีรักษาน้ำพองศึกษาน้ำพองขอนแก่นภาคปกติ
6สามเณร จิรวัฒน์ / ผิวดำโรงวัดศรีสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองหนองบัวลำภูภาคปกติ
7นางสาวทรรศชนก- / พิมพ์เนาว์รร.เกษมพิยาสีชมพูขอนแก่นภาคสมทบ

  สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การปกครอง)

ลำดับที่ ชื่อ ฉายา/นามสกุล สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
1ปัญญา / คล้ายเดชเมืองขอนแก่นภาคสมทบ
2สามเณรสันติ / เวียงจจันทร์โรงเรียนประภัสสรวิทยาน้ำพองขอนเเก่นภาคสมทบ
3นายอภิพงศ์ / อันทะวงศ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นเมืองขอนแก่นภาคสมทบ
4สามเณรสหรัฐ / มะลิวันประภัสสรวิทยาเมืองขอนแก่นภาคสมทบ
5นางสาวศิโรรัตน์ / ศรีพุทธาโรงเรียนบ้านไผ่บ้านไผ่ขอนแก่นภาคสมทบ
6นายทวีวุฒิ / สีดาวัตรร.ร.มัธยมวัดกลางโกสุมโกสุมพิสัยมหาสารคามภาคสมทบ
7นภากิตฺติปาโล / พาลีศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืเมืองหนองบัวลำภูภาคสมทบ
8กิ่งสวรรค์- / จันทะลุนโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยาเมืองขอนแก่นภาคสมทบ

  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

ลำดับที่ ชื่อ ฉายา/นามสกุล สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
1ปาฏิหาริย์ / อุ่นประกอโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดทุ่งเมืองขอนแก่นภาคสมทบ
2ยุทธนาสูทฺธากโร / พลนาคูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดทุ่งเมืองขอนแก่นภาคสมทบ
3ภาณิศา / มุ่งประสิทธิชัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นเมืองขอนแก่นภาคสมทบ
4ส.ณ.กันตินันท์ / เอี่ยมพิกุลทรัพย์กศน.ยางตลาดกาฬสิธุ์ภาคสมทบ

< คลิกที่ชื่อผู้สมัคร เพื่อดูรายละเอียดการสมัคร >

*** หลังจากกรอกใบแสดงความประสงค์สมัครเรียนเรียบร้อยแล้วสามารถชำระเงินค่าสมัครจำนวน 300 บาท โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี

  ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

  ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี
ธหารไทย แฟรี่พลาซ่าขอนแก่น 464-2-17016-3

แล้วให้ส่งภาพสำเนาใบโอนเงิน (ถ่ายหรือแสกน) พร้อมรายละเอียดการสมัครของท่าน แจ้งการชำระค่าสมัครทางแบบฟอร์มนี้ >>คลิกที่นี่

*** สอบถามรายละเอียด ขั้นตอนปฏิบัติหลังสมัครแล้ว ที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-7111673 คุณรพีพร มณีวรรณ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและวัดผล

 

© สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7