รายชื่อผู้ชำระเงินค่าสมัครเรียนหลักสูตรพุทธศาสตบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2560

ลำดับที่ ชื่อ - ฉายา/นามสกุล สาขาวิชา จำนวน (บาท) โอนชำระวันที่ เวลา สำเนาสลิปการโอน
1ส.ณ.จิณณวัตร ลิมีรัฐศาสตร์(การปกครอง) 300 03/25/201716.20ดูภาพ
2ส.ณ.เกรียงไกร นะวะศรีสังคมศึกษา 300 03/18/201716.53ดูภาพ
3ส.ณ.นพรุจ สอนรัมย์การสอนภาษาไทย 300 03/18/201716.54ดูภาพ
4ส.ณ.สุภชัย มะวันรัฐศาสตร์(การปกครอง) 300 03/18/201716.55ดูภาพ
5นาย อัครเดช พันชารีภาษาอังกฤษ 300 03/21/201715.18.12ดูภาพ
6นพรัตน์. สมลือแสนการสอนภาษาไทย 300 03/29/201717.14ดูภาพ
7นพรัตน์. สมลือแสนการสอนภาษาไทย 300 03/29/201717.14ดูภาพ
8พิมพ์ลักษณ์ ขาวภาการสอนภาษาไทย 300 30/03/201709.01 น.ดูภาพ
9อารียา สังข์กลางภาษาอังกฤษ 300 04/22/201711:59:49ดูภาพ
10ส.ณ.ซูจอล บารัวภาษาอังกฤษ 300 04/18/201718.32ดูภาพ
11ส.ณ.อุจจอล บารัวภาษาอังกฤษ 300 04/18/201718.33ดูภาพ
12ส.ณ.เอกราช นาแพงหมื่นพระพุทธศาสนา 300 04/18/201718.34ดูภาพ
13พระพงษ์ศักดิ์ ฐานิสโร (บัวพา)พระพุทธศาสนา 300 04/18/201718.31ดูภาพ
14ส.ณ.ซาจิบ บารัวภาษาอังกฤษ 300 04/18/201718.35ดูภาพ
15ส.ณ.มีตอล บารัวภาษาอังกฤษ 300 04/26/201718.08ดูภาพ
16ส.ณ.อนิค บารัวภาษาอังกฤษ 300 04/26/201718.08ดูภาพ
17นายอรรคเดช อรรคเสริญการสอนภาษาไทย 300 04/23/201715:49ดูภาพ
18ณัฐฐิวัฒน์ ฉลาดคิดการสอนภาษาไทย 300 05/03/201712:05ดูภาพ
19ณัฐริกา เสาเวียงการสอนภาษาไทย 300 08/05/201710:17ดูภาพ
20ณัฐธิกา ทาเสนาะการสอนภาษาไทย 300 06/05/201711:10ดูภาพ
21บุษยา ฐานะการสอนภาษาไทย 300 04/03/201710:59ดูภาพ
22ปิยะรัตน์ หงษาสังคมศึกษา 300 08/05/201710:18ดูภาพ
23นาย ชัชวาล กิจถาวรภาษาอังกฤษ 300 05/09/201713:17ดูภาพ
24น.ส ณัฐติญาสังคมศึกษา 300 05/09/201711.25ดูภาพ
25นายศุภสิทธิ์ อรัญสารภาษาอังกฤษ 300 05/11/201714.32ดูภาพ
26นายนิกร พรมวงษ์สังคมศึกษา 0 05/12/201715:32:23ดูภาพ
27นางสาว ฉวีวรรณ ตาลโกนกุลการสอนภาษาไทย 300 05/13/201712:33ดูภาพ
28นาย ดนุพล ชัยหานิตย์สังคมศึกษา 300 05/13/201713.42ดูภาพ
29ส.ณ. อนุศักดิ์ สมคำพี่รัฐศาสตร์(การปกครอง) 300 05/13/201719:41ดูภาพ
30นายนิกร พรมวงษ์ สังคมศึกษา 300 05/12/201715:32:23ดูภาพ
31นาย สิทธิพล ปุราทะกาสังคมศึกษา 300 05/09/201717.36ดูภาพ
32ส.ณ.ฤทธิพงษ์ วงสงค์รัฐศาสตร์(การปกครอง) 300 05/14/201717.09ดูภาพ
33ส.ณ.เกริกชัย คลังกระโทกการสอนภาษาไทย 300 05/14/201717.10ดูภาพ
34พระสหรัตน์ จุลหนองใหญ่พระพุทธศาสนา 300 05/14/201717.11ดูภาพ
35นาย ธนสิน ศรีสถานภาษาอังกฤษ 300 05/14/201717.40 น.ดูภาพ
36ปริญญา เตวิชารัฐศาสตร์(การปกครอง) 300 05/14/201715.42ดูภาพ
37สิบเอกพงศธร นครศรีรัฐศาสตร์(การปกครอง) 300 05/15/201711.44ดูภาพ
38อาทิตย์ แสวงผลสังคมศึกษา 300 15/05/201714:30ดูภาพ
39ปิยะภรณ์ สุวรรณรอดสังคมศึกษา 300 15/05/201714:31ดูภาพ
40พชร พิมพ์ศรี รัฐศาสตร์(การปกครอง) 300 05/13/201720.19ดูภาพ
41นันธิญา จันทร์อ่อนการสอนภาษาไทย 300 15/05/201715 : 06 น.ดูภาพ
42นันธิญา จันทร์อ่อนการสอนภาษาไทย 300 15/05/201715 : 06 น.ดูภาพ
43นางสาวนิพาพรรณ ขวัญแก้วการสอนภาษาไทย 300 05/15/201713.21ดูภาพ
44ธิติยา จันทะวงค์การสอนภาษาไทย 300 05/15/201719:15ดูภาพ
45นางสาว กรรณิการ์ โยธาวันการสอนภาษาไทย 300 05/15/201719:58ดูภาพ
46นางสาว กรรณิการ์ โยธาวันการสอนภาษาไทย 300 05/15/201719:58นดูภาพ
47สามเณรวิสันต์ ดวงเพ็งมาตรการสอนภาษาไทย 300 05/15/201720:04ดูภาพ
48ณัฐชา ศิลาเงินภาษาอังกฤษ 300 05/17/201721.32ดูภาพ

"เนื่องจากก่อนหน้านี้ เว็บไซต์ของ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น ติดไวรัส ทำให้ข้อมูลทั้งหมดสูญหาย
จึงขอรบกวนให้ผู้สมัคร ที่เคยแจ้งการชำระเงินไว้แล้ว กรุณากรอกข้อมูลแจ้งใหม่อีกครั้ง"


© สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
ปรับปรุงล่าสุด 19 กุมภาพันธ์ 2558, webmaster : nirandorn@mcu.ac.th