รายชื่อผู้ชำระเงินค่าสมัครเรียนหลักสูตรพุทธศาสตบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2561

ลำดับที่ ชื่อ - ฉายา/นามสกุล สาขาวิชา จำนวน (บาท) โอนชำระวันที่ เวลา สำเนาสลิปการโอน
1สามเณรสุรเชษฐ์ ทิบคูนอกสังคมศึกษา 300 01/23/201818.51ดูภาพ
2สามเณรสันติ เวียงจันทร์รัฐศาสตร์(การปกครอง) 300 02/11/201815.43ดูภาพ
3ณัฐศักดิ์ ไทธะนีการสอนภาษาไทย 300 03/04/201814:49ดูภาพ
4นาย ปรเมษฐ์ ทองโคตรสังคมศึกษา 300 03/01/201808.48ดูภาพ
5นาย อนุชา คำษาวงค์สังคมศึกษา 300 03/11/201820.00ดูภาพ
6ศุภลักษณ์ อาสนาจันทร์สังคมศึกษา 300 03/11/201822.29ดูภาพ
7ส.ณ.เริงชัยการสอนภาษาไทย 300 03/12/201813:43ดูภาพ
8น.ส.บุณฑริกา เพชรเมืองการสอนภาษาไทย 300 03/27/201810:11:58ดูภาพ
9สามเณรตะวัน จันจรูญภาษาอังกฤษ 300 03/13/201813.15ดูภาพ
10นิรันดร (ทดสอบ)สังคมศึกษา 300 2018-02-1313.30ดูภาพ
11น.ส.บุณฑริกา เพชรเมืองการสอนภาษาไทย 300 03/27/201810:11:58ดูภาพ
12สามเณรอัษฎาวุธ พิมพ์สังข์การสอนภาษาไทย 300 04/17/201818.05 น.ดูภาพ
13ปาฏิหาริย์ อุ่นประกอรัฐศาสตร์(การปกครอง) 300 04/22/201820:52ดูภาพ
14นายพงษ์พัฒน์ แก้วแสนชัยการสอนภาษาไทย 300 04/23/201810.24ดูภาพ
15นางสาวขวัญใจ ยอดตาสังคมศึกษา 300 04/30/201809:34ดูภาพ
16นางสาวญานิกา นามวันการสอนภาษาไทย 300 04/30/201819:45ดูภาพ
17อรัญญา สังสูงเนินสังคมศึกษา 300 05/01/201811.30ดูภาพ
18อรัญญา สังสูงเนินสังคมศึกษา 300 05/01/201811.30ดูภาพ
19อรัญญา สังสูงเนินสังคมศึกษา 300 05/01/201811.30ดูภาพ
20นางสาวศิโรรัตน์ ศรีพุทธาการสอนภาษาไทย 300 05/01/201813:21ดูภาพ
21สามเณรราเมศวร์ พูลแก้วสังคมศึกษา 300 05/02/201812.02ดูภาพ
22วรรณภา ภูมิเพ็งการสอนภาษาไทย 300 05/02/201816:17ดูภาพ
23นางสาวนิภารัตน์ วรรณขันธ์การสอนภาษาไทย 300 05/05/201814.53ดูภาพ
24นายธนพล พันฤทธิ์รัฐประศาสนศาสตร์ 300 05/06/201814:10-14:1ดูภาพ
25นายณรงฤทธิ์ คำสมัยสังคมศึกษา 300 05/06/201814:16-14:1ดูภาพ
26นางสาวเอกนรี วรรณสุการสอนภาษาไทย 300 05/09/201813:08:37ดูภาพ
27จิราวรรณ นาคบุรีการสอนภาษาไทย 300 05/10/201813.06 น.ดูภาพ
28สุพัชญา สมีแจ้งสังคมศึกษา 300 10/05/201813.53ดูภาพ
29จิราภรณ์ สุนนท์สังคมศึกษา 300 10/05/201813.54ดูภาพ
30นายเจษฎา ไชยวงศ์คตสังคมศึกษา 300 05/09/201813:08:24ดูภาพ
31กุลปริยา โอบโคกสูงการสอนภาษาไทย 300 12/05/201807:01:41ดูภาพ
32นางสาว ศิริรัตน์ จำนงศิลป์สังคมศึกษา 300 10/05/201813.30ดูภาพ
33นางสาวฉันทนา ลีทองดีการสอนภาษาไทย 300 05/13/201813:28ดูภาพ
34นางสาว วราพร เหล่าอันการสอนภาษาไทย 300 05/13/201818.56 น.ดูภาพ
35นางสาว อนุศรา พลดงนอกการสอนภาษาไทย 300 05/13/201818.56 น.ดูภาพ
36นายพิบูลย์ เตินเตือนการสอนภาษาไทย 300 15/5/201812.51ดูภาพ
37นางสาวภัทร์ทิยาการสอนภาษาไทย 300 15/05/256120:17ดูภาพ
38นางสาวภัทร์ทิยา เกษสุภะการสอนภาษาไทย 300 15/05/201820:17ดูภาพ
39ธนาธิป ตาแหวนการสอนภาษาไทย 300 05/16/201807.50ดูภาพ
40ธนาธิป ตาแหวนการสอนภาษาไทย 300 05/16/201807.50ดูภาพ
41เกศวดี สรรพลาภังสังคมศึกษา 0 05/17/201816.40ดูภาพ
42เกศวดี สรรพลาภังสังคมศึกษา 300 05/17/201816.40ดูภาพ
43นางสาวจิรนันท์ นามมาการสอนภาษาไทย 300 05/09/201813.30ดูภาพ
44นภา กิตฺติปาโล พาลีรัฐศาสตร์(การปกครอง) 300 2018-05-1911.04 น.ดูภาพ
45นางสาวปนัดดา หาเเก้วการสอนภาษาไทย 300 05/19/201813.45 น.ดูภาพ
46นางสาวธารวิมล เฉลียวดีการสอนภาษาไทย 300 05/09/201814.00ดูภาพ
47นางสาวธารวิมล เฉลียวดีการสอนภาษาไทย 300 05/09/201814.00ดูภาพ
48นางสาวกชกร พรมสาเทศน์สังคมศึกษา 300 05/19/201816.05ดูภาพ
49นาย ณัฐศักดิ์ ไทธะนีพระพุทธศาสนา 300 05/20/201807:50ดูภาพ
50นาย ณัฐศักดิ์ ไทธะนีรัฐประศาสนศาสตร์ 300 05/20/201807:50ดูภาพ
51น.ส.รุ่งมณี ฤกษ์จารุทัศน์ภาษาอังกฤษ 300 05/20/201816.07ดูภาพ
52น.ส. นิภาพร โมกสุวรรณการสอนภาษาไทย 300 2016:15ดูภาพ
53พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ/ศรีระวงษ์ปรัชญา 700 2018-05-2015.03ดูภาพ
54นางสาว อทิตยา ผ่องใสศรีการสอนภาษาไทย 300 05/20/2018ดูภาพ
55นางสาว อทิตยา ผ่องใสศรีการสอนภาษาไทย 300 05/27/201817:17ดูภาพ
56พระรักเกียรติพงษ์ ถาวโร.พระพุทธศาสนา 400 2018-05-3014:44ดูภาพ

© สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
ปรับปรุงล่าสุด 19 กุมภาพันธ์ 2558, webmaster : nirandorn@mcu.ac.th