รายชื่อผู้ชำระเงินค่าสมัครเรียนหลักสูตรพุทธศาสตบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2561

ลำดับที่ ชื่อ - ฉายา/นามสกุล สาขาวิชา จำนวน (บาท) โอนชำระวันที่ เวลา สำเนาสลิปการโอน

© สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
ปรับปรุงล่าสุด 19 กุมภาพันธ์ 2558, webmaster : nirandorn@mcu.ac.th