ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

   ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกพระภิกษุ สามเณร และบุคคลทั่วไป เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ไปแล้วนั้น ผลปรากฏว่า มีผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตามประกาศแนบท้ายนี้

สถานที่รับสมัคร

จังหวัดขอนแก่น ๑. ห้องฝ่ายทะเบียนและวัดผล ชั้น ๑ อาคารหอสมุดสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ ๓๐ ม.๑ บ.โคกสี ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทร. ๐–๔๓๒๘–๓๕๔๖, ๐–๔๓๒๘–๓๕๔๗www.mcukk.com
๒. อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) วัดธาตุ (พระอารามหลวง) ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทร. ๐-๔๓๓๒-๐๘๕๐
จังหวัดร้อยเอ็ด วิทยาลัยสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด ถนนแจ้งสนิท ตำบลนิเวศ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๗๐ โทร.๐-๔๓๕๖-๙๕๑๗ โทรสาร ๐-๔๓๕๖-๙๔๘๗
จังหวัดมหาสารคาม หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคามวัดอภิสิทธิ์ ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐ โทร.๐-๔๓๗๑-๒๕๒๘
วิทยาลัยสงฆ์เลย เลขที่ ๑๑๙ หมู่ ๕ ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย ๔๒๑๐๐ โทร. ๐-๔๒๘๐-๑๒๐๓ โทรสาร ๐-๔๒๘๐-๑๒๖๘
สถานที่สอบคัดเลือกและประกาศผลสอบ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) เลขที่ ๓๐ หมู่ ๑ บ้านโคกสี ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น

กำหนดการ

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เปิดรับสมัคร จนถึง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สอบข้อเขียน (เช้า-บ่าย)
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สอบสัมภาษณ์ (บ่าย)
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ประกาศผลสอบคัดผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
๒๙-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รายงานตัวและมอบตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต/ลงทะเบียน
๙-๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ปฐมนิเทศนิสิต/เปิดเรียน


สมัครออนไลน์ ป.ตรี